P O S L U Š N O S T

 

 

     Poslušnost je osnovna i najvažnija oblast obuke pasa. Prožeta je kao osnova u svim drugim vidovima obuke ,od izložbene ,lovačke ,sportske ...Bez dobro postavljene i odradjene poslušnosti izgledi da se pas nadogradi i postigne vrhunske rezultate u bilo kom vidu takmičenja ili namene su svedeni na minimum.

     Obzirom da se sa poslušnošću počinje jako rano,još sa štenetom ,pravilnim radom u ovoj oblasti mogu se na vreme uočiti mnoge mane psa :strašljivosti ,nesigurnost,nedostatak volje za plenom...ali i vrline :inteligencija,vodljivost,želja za saradnjom sa vodičem... Na taj način se vrši prva selekcija mladog psa i procenjuju njegovi potencijali i mogućnosti.

   

    

                                                 Socijalizacija

 

     Pre svakog rada sa štenetom ili mladim psom ,neophodan je rad na socijalizaciji .Pod tim podrazumevamo širok spektar delatnosti ,od navikavanja psa na sredinu u kojoj živi ,urbanu sredinu ,druge ljude ,životinje ,nošenje ogrlice i vodjenje na povodniku ,vožnju kolima...Socijalizovan pas je smiren ,siguran u sebe i tokom obuke se lako koncentriše na vodiča i saradnju sa njim .Nasuprot tome asocijalan pas je uznemiren ,obraća pažnju na zvukove i dešavanja u okolini ,plahovit je ,nesiguran i samim tim nepodesan za obuku.

 

                            

                                       Prve vežbe i njihov značaj


     Prve vežbe koje se rade sa mladim psom su : dodji ,sedi ,lezi ,vežbe aporta.Ono što treba znati da su ove vežbe jako zastupljene u skoro svim takmičarskim programima. Gotovo svuda se kao osnovni položaj za početak i kraj vežbe smatra položaj kada pas sedi uz levu nogu vodiča. Takodje pravilnom vežbom "dodji" se smatra brz prilazak psa vodiču i sedanje tik ispred njega .Rad sa aportom kome se često ne posvećuje dovoljno pažnje spada u najsloženije i najzahtevnije vežbe i predstavlja skup više radnji sabranih u jednu celinu. Zbog toga se teži da se pas prilikom postavljanja ovih vežbi usmerava ka tome da ih pravilno i precizno izvršava.

 

                                  

                                        Nagoni i njihova primena u obuci

 

     Mlad pas nema previše razvijene i naglašene nagone. Oni će se aktivirati tokom druge godine njegovog života . Tu se misli pre svega na nagone teritorije ,produžetka vrste ,plena... Najižraženiji nagon u tom periodu je nagon ishrane i on se zbog toga aktivno koristi u obuci .Nagradama u vidu hrane pas će brzo i lako shvatiti šta od njega očekujemo i rado će se povinovati našim željama .Ostaje samo veština vodiča da prikaže psu šta se od njega očekuje jer on nije u tom periodu u mogućnosti da shvati komplikovane i teške zadatke.Kratkim i jednostavnim vežbama koje se završavaju nagradom pas se stimuliše i motiviše za saradnju ,dok ga u suprotnom duge i složene vežbe dekocentrišu i smanjuju njegovu želju za saradnjom sa vodičem.

 

                                     

                                        Dužina i učestalost treninga

 

     Jako značajno za uspešan rad sa mladim psom je dužina trajanja i učestalost treninga .Česti ,suvoparni i dugotrajni treninzi stvoriće kod mladog psa željnog igre ,samo averziju prema radu .Nasuprot tome veseli i kratki treninzi sa puno igre i nagrada motivisaće psa i on će vrlo brzo početi sam da inicira rad ,najčešće izazivajući vodiča na igru aportom ili potencirajući na komunikaciji kako bi izdejstvovao dobijanje nagrade .Da bi se održala veselost u radu i sačuvala pozitivna energija psa neophodno je dozirati dužinu i učestalost treninga .Preporučuje se oko 3-4 treninga nedeljno dok je dužina trajanja prilagodjena uzrastu psa .Tako je sa stenetom ,sporim i tromim ,dovoljno 10-ak minuta rada kroz igru ,dok je za mlade pse uzraasta 5-6 meseci ,pa i nešto više ,dovoljno oko pola sata rada.

     Preporučljivo je i da se sa psom na vežbama poslušnosti radi samostalno ,kako bi se moguća ometanja svela na minimum a samim tim istovremeno kroz koncentrisan rad jačala veza vodiča i psa.

     Poželjno je i da se obuka u ovoj fazi vrši uvek na istom terenu kako bi pas samim dolaskom na poligon već shvatao nameru vodiča ,a usled stečenih pozitivnih iskustava tokom obuke i sam bio motivisan i raspoložen za rad.

 

                                  Na šta treba obratiti posebnu pažnju

 

     Kao što sam i na početku rekao dobro postavljena poslušnost je osnov za bilo koju od mnogih oblasti obuke pasa.Iako je ovo period u kome se veći deo obuke sprovodi kroz igru , greške koje koje se u mogu napraviti često ostavljaju nepopravljive posledice. Stoga u toku rada ne treba zuriti , treninge treba pažljivo planirati ,a nove vežbe uvoditi postepeno i to isključivo kada su prethodne u potpunosti savladane. Posebnu pažnju treba obratiti na proveru psa na pucanj i rad na vežbama sa aportom.
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Poslušnost
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Poslušnost
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Poslušnost
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Poslušnost
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Poslušnost
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Poslušnost
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Poslušnost
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Poslušnost
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Poslušnost
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Poslušnost
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Poslušnost
 
 
 
www.balkanikaretrivers.com - - Poslušnost